Niniejsza Informacja o polityce prywatności przedstawia sposób, w jaki przekazywane przez Ciebie dane osobowe (zwane dalej „Danymi”) gromadzone przez IVECO Poland Sp. z o.o. (dalej „my” lub „Firma”) za pośrednictwem tej witryny internetowej podlegać będą przetwarzaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Zobowiązujemy się chronić i szanować Twoją prywatność.

1. SPOSÓB POZYSKIWANIA DANYCH

Do danych, jakie możemy gromadzić, przetwarzać i przechowywać, zalicza się:

Zazwyczaj to Ty podajesz nam takie Dane, jednak w niektórych przypadkach możemy gromadzić Dane na Twój temat pochodzące od podmiotów zewnętrznych lub z publicznych rejestrów. Chronimy Dane uzyskane od takich podmiotów zewnętrznych zgodnie z praktykami opisanymi w niniejszej informacji o polityce prywatności.

2. SPOSÓB WYKORZYSTYWANIA DANYCH

Gromadzone dane możemy przetwarzać do następujących celów:

Dane podlegają gromadzeniu i przetwarzaniu na podstawie umowy oraz zgodnie z wyraźnym i prawnie uzasadnionym interesem do celów przetwarzania wskazanych w punktach (i), (ii) a także – pod warunkiem uzyskania Twojej wyraźnej zgody – do celów marketingu przedstawionych w punktach (iii), (iv). Należy pamiętać, że jeśli wyrazisz zgodę, możesz wycofać ją w dowolnym momencie.

Dane mogą być przetwarzane elektronicznie, w systemach informatycznych, oraz ręcznie, w postaci papierowej. W ciągu całego cyklu życia dane będą przetwarzane i przechowywane z zapewnieniem ich bezpieczeństwa i poufności oraz zgodnie z zasadami uczciwości, praworządności i przejrzystości, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

3. KONSEKWENCJE NIEPRZEKAZANIA DANYCH

Przekazywanie Danych nigdy nie jest obowiązkowe. Niemniej jednak nieprzekazanie Danych niezbędnych do świadczenia usługi lub dostarczenia produktu oraz oznaczonych jako obowiązkowe może uniemożliwić nam wykonanie żądanej usługi lub dostarczenie żądanego produktu lub może skutkować nieoptymalnym wykonaniem żądanej usługi lub dostarczeniem żądanego produktu. Z drugiej strony, nieprzekazanie Danych, których podanie jest opcjonalne, umożliwia Ci dostęp do usługi lub otrzymanie produktu w każdym przypadku.

4. SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA DANYCH

Należymy do Grupy CNH Industrial, globalnego lidera w sektorze dóbr inwestycyjnych. Dane mogą być udostępniane i przekazywane naszym podmiotom zależnym i stowarzyszonym z Grupy CNH Industrial, zaufanym podmiotom zewnętrznym, usługodawcom, autoryzowanym dealerom i dystrybutorom oraz partnerom biznesowym, mającym siedzibę na terenie Unii Europejskiej i poza jej granicami, na których ciąży szczególne zobowiązanie umowne i które mogą wykorzystywać dane wyłącznie do celów wymienionych powyżej.

Dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym w celu dopełnienia zobowiązań prawnych, zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa naszego i Grupy CNH Industrial, ochrony praw lub własności naszych i Grupy CNH Industrial, reagowania na polecenia władz publicznych czy dochodzenia naszych praw przed organami sądowymi.

5. SPOSÓB POWIERZANIA DANYCH

W celu przetwarzania Danych w sposób opisany powyżej możemy przekazywać Dane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym przechowywać takie Dane w cyfrowych lub fizycznych bazach danych zarządzanych przez podmioty działające w naszym imieniu. Zarządzanie bazami Danych i przetwarzanie Danych jest ograniczone do celów przetwarzania i odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi w zakresie ochrony danych.

W przypadku przekazywania Danych poza EOG Firma zobowiązana jest stosować odpowiednie środki umowne w celu zagwarantowania właściwej ochrony Danych, w tym m.in. umowy oparte na Standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską i mających zastosowanie do przekazywania danych osobowych poza EOG.

6. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane przechowujemy w naszych systemach i archiwach tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów opisanych w niniejszej Informacji o polityce prywatności, z uwzględnieniem, w stosownych przypadkach, wymogów prawnych i umownych.

Gdy Dane przestaną być niezbędne do celów, do których są przetwarzane, są usuwane lub przechowywane w formie, która nie pozwala na identyfikację osób, których Dane dotyczą, pod warunkiem, że nie jesteśmy prawnie zobowiązani lub upoważnieni do przechowywania takich Danych. Możemy nadal przechowywać Dane przez dłuższy okres, gdy może to być konieczne do ochrony naszych interesów związanych z potencjalną odpowiedzialnością wynikającą ze świadczenia usług lub dostarczania produktów lub z przetwarzania Danych.

Dane przetwarzane do celów marketingowych są przechowywane do czasu wycofania Twojej zgody i, w każdym przypadku, zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami i wytycznymi przedstawionymi w tym zakresie przez właściwe organy ds. ochrony prywatności.

7. ADMINISTRATOR DANYCH

IVECO Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Al. Wyscigowa 6, 02-681 Warszawa, Polska pełni funkcję Administratora Danych Osobowych gromadzonych, przetwarzanych i przechowywanych przez niego na zasadach określonych w niniejszej Informacji o polityce prywatności.

IVECO Poland Sp. z o.o., has appointed a Data Protection Officer. The contact information of the Data Protection Officer is as follows: [To be completed with contact information]

8. TWOJE PRAWA ODNOŚNIE DO TWOICH DANYCH

Możesz korzystać w sposób określony właściwymi przepisami ze swoich praw, do których należą:

Możesz skorzystać z powyższych praw, kontaktując się z nami, jak opisano poniżej:

9. AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ INFORMACJI O POLITYCE PRYWATNOŚCI

Niniejszą Informację o polityce prywatności zaktualizowano w maju 2018 r. Zastrzegamy sobie prawo do sporadycznych zmian lub aktualizacji Informacji o polityce prywatności w celu odzwierciedlenia zmieniających się wymogów prawnych lub naszych działań związanych z przetwarzaniem danych. Wszelkie aktualizacje będziemy przedstawiać w tej witrynie internetowej; obowiązywać one będą od momentu publikacji. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszej Informacji o polityce prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób chronimy Twoje Dane.

Zapisz się do biuletynu

Otrzymuj powiadomienia e-mailem o ofertach i nowościach OK Trucks

Dziękujemy za rejestrację na stronie OK Trucks.
Wkrótce otrzymasz Nasz „newsletter” ze specjalnymi ofertami i dodatkowymi informacjami
Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Odpowiedz na wszystkie poniższe stwierdzenia

Potwierdzam zapoznanie się z Informacją o polityce prywatności oraz wyrażam zgodę na cele i procesy, o których mowa poniżej:

DZIAŁANIA MARKETINGOWE - przetwarzanie moich Danych przez IVECO Poland Sp. z o.o., w formie papierowej, automatycznej lub elektronicznej, w tym pocztą zwykłą lub elektroniczną, telefonicznie (np. automatyczne połączenia telefoniczne, wiadomości SMS, MMS, faks) i z wykorzystaniem wszelkich innych środków (np. witryn internetowych, aplikacji mobilnych), w celu przesyłania informacji handlowych oraz reklam produktów i usług, jak przedstawiono w sekcji 2(iii) Informacji o polityce prywatności:

MARKETING PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH - przekazywanie moich Danych podmiotom zależnym i stowarzyszonym IVECO Poland Sp. z o.o. należącym do Grupy CNH Industrial, a także autoryzowanym dealerom i dystrybutorom oraz przetwarzanie Danych przez takie podmioty w celu wysyłania informacji handlowych oraz reklamowania produktów i usług lub przeprowadzania badań rynku, jak przedstawiono w sekcji 2(iv) Informacji o polityce prywatności: